Občanské právo

Občanské právo

Dlouhodobě se specializujeme na občanské právo. V občanském právu si mohou klienti ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona, protože je postaveno na principu smluvní svobody. Z tohoto důvodu má velký význam občanskoprávní poradenství, aby klient předešel včas problémům a neuzavřel nevýhodnou smlouvu.

V rámci občanskoprávního poradenství posuzujeme návrhy smluv nebo sepisujeme smlouvy dle požadavků klienta. Klademe důraz na uzavírání písemných smluv, protože u ústně uzavřených smluv je v případě sporu problém prokázat, na čem se smluvní strany dohodly. Tím pomáháme předcházet zbytečným a nákladným soudním sporům. Při sepsání smluv se snažíme předvídat různé situace, které mohou při jejich splnění nastat. Sepisujeme smlouvy, které vycházejí z běžného života. Jedná se zejména o smlouvy kupní, darovací, nájemní, pachtovní, příkazní nebo o dílo.

Klienty zastupujeme v řízení před soudy nebo v rozhodčím řízení. Zpravidla se jedná o řízení o zaplacení pohledávky, o vydání věci nebo splnění jiné nepeněžité povinnosti. Může se také jednat o řízení o určení vlastnického nebo jiného práva. Pokud povinná osoba nesplní svoji povinnost stanovenou soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, zastupujeme klienty též ve vykonávacím (exekučním) řízení.

Poskytujeme komplexní právní služby při koupi, prodeji nebo darování nemovitých věcí. Na přání klienta provádíme také advokátní úschovu peněžních prostředků. Zpravidla tuto službu poskytujeme v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, kdy jsou peněžní prostředky prodávajícímu uvolněny až po zápisu (vkladu) vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí.

TOP