Advokátní služby

Daňové právo

 • daňové poradenství
 • zastoupení v daňovém řízení včetně odvolacího řízení
 • zastoupení v soudním řízení o přezkum daňových rozhodnutí

Občanské právo

 • občanskoprávní poradenství
 • sepisování nejrůznějších smluv
 • zastoupení v soudním řízení včetně exekučního řízení

Obchodní právo

 • obchodněprávní poradenství
 • sepisování obchodních smluv
 • zastoupení v obchodních sporech v soudním řízení včetně exekučního řízení

Rodinné právo

 • rodinoprávní poradenství
 • pomoc při úpravě rozsahu společného jmění manželů
 • zastoupení klientů v řízení o rozvod manželství a vypořádání společného jmění manželů
 • zastoupení klientů v řízení o péči o nezletilé včetně výživného

Insolvenční právo

 • insolvenční poradenství
 • pomoc při řešení úpadku dlužníka
 • zpracování insolvenčního návrhu
 • zastoupení dlužníka nebo věřitele v insolvenčním řízení

Pracovní právo

 • pracovněprávní poradenství
 • zpracování pracovněprávních smluv a jejich změn
 • řešení pracovněprávních sporů včetně zastoupení klientů před soudy a jinými orgány veřejné moci

Stavební právo

 • poradenství ve stavebním právu
 • zastoupení klientů v územním a stavebním řízení
 • zastoupení klientů v soudním řízení o přezkum rozhodnutí stavebního úřadu

Přestupkové právo

 • poradenství v přestupkovém právu
 • zastoupení klientů v přestupkovém řízení
 • zastoupení klientů v soudním řízení o přezkum správního rozhodnutí o přestupku

Trestní právo

 • obhajoba klientů v trestním řízení, zejména v trestním řízení pro trestné činy majetkové a trestné činy hospodářské
 • zastoupení poškozených při uplatnění práva na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v trestním řízení
TOP