Ceny

Odměna za advokátní, daňové a účetní služby je s klientem vždy sjednána předem

Smluvní odměna

Smluvní odměna za advokátní, daňové a účetní služby je účtována na základě dohody s klientem podle rozsahu a náročnosti poskytované služby. Lze ji ujednat jako hodinovou, úkolovou, paušální nebo podílovou. Volba způsobu stanovení odměny je vždy záležitostí ujednání s klientem.

Hodinová odměna
Odměna vychází ze složitosti a rozsahu poskytované služby a činí zpravidla 1 000 Kč za hodinu. Ve složitých případech je cena poměrně navýšena a v jednoduchých případech může být cena snížena.

Úkonová odměna
Odměna je stanovena podle počtu úkonů služby s tím, že je sjednána odměna za jeden úkon poskytované služby (např. sepsání žaloby či smlouvy).

Paušální odměna
Odměna je ujednána v případě poskytování služby klientům, kteří tuto službu požadují dlouhodobě. Odměna je ujednána paušální částkou za každý měsíc, a to bez ohledu na rozsah poskytované služby v daném měsíci. Při jejím výpočtu se vychází z hodinové sazby vynásobené odhadnutým počtem hodin právních služeb za měsíc. Je výhodná pro klienty, kteří pravidelně využívají poskytované služby.

Podílová odměna
Odměna se určí podílem na hodnotě poskytované služby. Výhodou je, že je dopředu stanovena pevná cena za poskytnuté služby.

Mimosmluvní odměna

Odměna je stanovena podle advokátního tarifu (vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb). Mimosmluvní odměna se použije v případě, že mezi advokátem a klientem není ujednána smluvní odměna.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Podle zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) může být na návrh spotřebitele prováděno mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Smírčí řízení ve věcech spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem přísluší České advokátní komoře.

TOP